• 0917 683 526
Bình chứa Nitơ lỏng YDS-47 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-47 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Tên hàng hóa: Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20: Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-5 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: YDS-5 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-1-30 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: YDS-1 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-35 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-15 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Bình chứa Nitơ lỏng model: YDS-15 Bình chứa dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: YDS-3 Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết…

Chi tiết

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-80 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết bị…

Chi tiết

Tin xem nhiều nhất